Lakimuutosehdotus: Työnantajat työterveyshoitajien pätevöittävän koulutuksen kustantajiksi

16.11.2017

Suomen Työterveyshoitajaliitto esittää, että työterveyshoitajien pätevöitymiskoulutuksen kustannukset säädettäisiin lailla työnantajan vastuulle. Työterveyshuoltolaki edellyttää, että työnantajalla tulee olla käytettävissään riittävä määrä pätevöityneitä työterveyshoitajia. Työterveyshuoltopalveluntuottaja on velvollinen käyttämään pätevöityneitä työterveyshoitajia palveluiden tuottamiseen. Koska työterveyshuollon täydennyskoulutusvelvollisuus on jo säädetty työnantajan vastuulle, on luonnollista, että myös pätevöittävä koulutus siirtyisi työnantajan kustannettavaksi.

Valtaosa palkansaajista kuuluu jo työterveyshuollon palveluiden piiriin, mutta edelleen Suomessa on noin 8 % kattavuusvaje, joka on Työterveys2025 -linjauksessa päätetty kuroa umpeen. Kattavuusvajeen kuromiseksi tarvitaan lisää päteviä työterveyshoitajia. Työterveyslaitoksen julkaisemassa Työterveyshuolto Suomessa 2015 -katsauksessa työterveyshuollon sekä henkilö-, että sopimusasiakkaiden määrä on kasvanut. Työterveydenhoitajien määrä on kuitenkin pysynyt samana sitten vuoden 2004 verraten muihin työterveyshuollon ammattiryhmiin. Samanaikaisesti Kelan toimintatilastojen mukaan työterveyshoitajien käyttämä aika työpaikkaselvityksiin ja toiminnan suunnitteluun on tavoitteiden mukaisesti lisääntynyt.

Työterveyshoitajaliiton jäsenkyselyssä 2017 työterveyshoitajat raportoivatkin huolestuttavaa kehitystä työmäärän lisääntymisessä ja työn pirstaloitumisessa. Kasvavat tulostavoitteet ja työn määrä vaikuttavat jo nyt työterveyshoitajien työhyvinvointiin. Työterveyshoitajien ikärakenteessa on menossa muutos. Nuoria päteviä työterveyshoitajia ei ole helppo saada eläköityvien tilalle.  Palveluntuottajalla on vastuu osaavasta ja riittävistä resursseista. Pätevöittävän koulutuksen kustantaminen on keskeinen keino, jolla palveluntuottaja pystyy tarjoamaan riittävät resurssit.

Lisätietoja: puheenjohtaja Pilvi Österman
pilvi.osterman@stthl.fi, 040 761 7152.
Työterveyshoitajat viettävät Työterveyshoitaja 2017 -luentopäiviä Kylpylähotelli Peurungassa Laukaassa 16.-17.11.2017. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan päiviä.